Публікації


Поліщук,Т.П. Педагогічні умови розвитку організаційної культури закладу професійної освіти аграрного профілю / Т.П.Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи –Київ, 2018. – Випуск 60. – С. 83-88.

Поліщук,Т.П.Методика дослідження проблеми розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладу професійної освіти аграрного профілю / Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. -Київ, 2018. -Випуск 15.- с. 109-115

Поліщук,Т.П. Аналіз стану організаційної культури педагогічних колективів ПТНЗ аграрного профілю / Т.П.Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць. –Київ, 2016. – Випуск 54. – С. 149–157.

Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика: монографія / Г. В. Єльникова [та ін.]; за ред. В. І. Свистун. – К.: «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 338 с.

http://lib.iitta.gov.ua/8290/

Вплив трансформації ринкової економіки на управління розвитком ПТО: монографія / Г. В. Єльникова [та ін.]; за ред. В. І. Свистун. – К.: «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 184 с.

http://lib.iitta.gov.ua/8288/

Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою: наук.-допоміж. бібліогр. покажчик / Упоряд. Капран С. Б. – К.: ІПТО НАПН України, 2012. – 56 с.

http://lib.iitta.gov.ua/2215/

Взаємодія суб’єктів управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: монографія / [В. І. Свистун [та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 461 с

http://lib.iitta.gov.ua/3129/

Децентралізація управління професійно-технічною освітою: монографія / [В. І. Свистун [та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 356 с.

http://lib.iitta.gov.ua/2084/

Поліщук Тетяна Петрівна (2015) Функції організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю Професійна освіта: проблеми і перспективи, 8. стор. 78-83.

http://lib.iitta.gov.ua/10379/

 

Свистун Валентина Іванівна і Поліщук Тетяна Петрівна (2015) Організаційна культура педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу як педагогічна проблема Проблеми освіти (82). стор. 224-230.

http://lib.iitta.gov.ua/8619/

 

Поліщук Тетяна Петрівна (2015) Організаційна культура професійнотехнічного навчального закладу: поняття, зміст, функції і особливості Edukacja –Technika – Informatyka: Kwartalnik naukowy, 2 (12). стор. 112-116.

http://lib.iitta.gov.ua/10898/

 

Поліщук Тетяна Петрівна (2015) Педагогічна культура викладачаневідємна складова розвитку організаційної культури педагогічного колективу професійнотехнічного навчального закладу Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 43 (47). стор. 55-62.

http://lib.iitta.gov.ua/10896/

 

Поліщук Тетяна Петрівна (2015) Розвиток організаційної культури ПТНЗ – провідний чинник управлінської діяльності In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2015 р. Міленіум, м.Київ, Україна, стор. 170-172.

http://lib.iitta.gov.ua/10492/

 

Свистун Валентина Іванівна і Поліщук Тетяна Петрівна (2015) Особливості педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю та їх вплив на його організаційну культуру In: ІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології. 28–30 травня 2015 року Кам’янець-Подільський нац. у-т імені Івана Огієнка, м.Київ, м.Кам’янець-Подільський, Україна, стор. 26-27.

http://lib.iitta.gov.ua/10523/

 

Поліщук Тетяна Петрівна (2015) Організаційна культура педагогічного колективу як чинник розвитку ПТНЗ в умовах ринкової економіки In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 березня 2015 р.) Том ІІ ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 42-44.

http://lib.iitta.gov.ua/10493/

 

Поліщук Тетяна Петрівна (2013) Розвиток організаційної культури педагогічного колективу ПТНЗ аграрного профілю In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (28 березня 2013 р.) Том І ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 192-195.

http://lib.iitta.gov.ua/10357/